Responsive Image

گروه مطالعاتی ادیان، مذاهب و فرقمناطق جغرافیایی غرب کشور در زمینه ادیان، مذاهب و فرقه‌های مذهبی یکی از مناطق خاص و با اهمیت است. استان‌های غربی کشور از تنوع مذهبی زیادی برخوردار است. این موضوع در پژوهش‌های زیادی بازتاب داشته و به همین دلیل به‌عنوان یکی از گروه‌های چهارگانه مطالعات در نظر گرفته شده است. وظیفه انجام فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی در زمینه ادیان، مذاهب و فرقه‌های مذهبی در غر کشور است. مدیر این کارگروه بر عهده جناب آقای دکتر محمدابراهیم مالمیر است که در حال حاضر دانشیار رشته ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی است . ایشان در زمینه مطالعات ادیان و مذاهب دارای شهرت پژوهشی برجسته و تجربه زیادی می‌باشد
 
دکتر محمد ابراهیم مالمیر
رئیس گروه
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه رازی
پست الکترونیک: Dr_maalmir@razi.ac.ir