Responsive Image

طرح ها و پروژه ها


یکی از این گروه‌های مطالعاتی چهارگانه گروه مطالعات اقوام ایرانی غرب کشور است که با مدیریت جناب آقای دکتر قدرت احمدیان فعالیت‌های خود را در حوزه مطالعات اقوام ایرانی آغاز کرد و پروژه‌ها و طرح‌هایی را پیشنهاد داده است. از جمله پروژه‌هایی که انجام گرفته است نظارت بر طرح "بررسی روابط میان فرهنگی اقوام ایرانی غرب کشور و تأثیر آن بر امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران" با همکاری وزارت دفاع در قالب طرح مصوب نخبه وظیفه کامران لطفی بوده که در پنج فصل به بررسی مؤلفه‌ها و متغیرهای مؤثر در مناسبات میان فرهنگی گروه‌های اجتماعی مختلف در کرمانشاه و نقش آن در تأمین امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است
خلاصه طرح به شرح ذیل است:
روابط میان فرهنگی شکننده، می‌تواند یکی از موضوعات کلیدی و تهدیدکننده امنیت، در هر جامعه‌ای باشد. ازاین‌رو، این تحقیق با هدف سنجش میزان تأثیرگذاری متغیر روابط میان فرهنگی بر مقوله امنیت ملی منطقه‌ای ایران، شهر کرمانشاه را کانون تمرکز و بررسی میدانی خود قرار داده است؛ چراکه کرمانشاه به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای غربی ایران، باوجود تکثر قومیتی، مذهبی و زبانی، تنوع ویژگی‌های جمعیت شناختی و نیز به دلیل موقعیت خاص جغرافیای سیاسی در میان سایر استان های کشور، جایگاه و نقش بسزایی در تأمین امنیت کشور دارد. در همین راستا، برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق، 386 نفر را به‌عنوان حجم نمونه جامعه آماری با روش پیمایشی و با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد، در نظر گرفته شده و بر این اساس، به تبیین مسأله تحقیق پرداخته ؛ روایی و پایایی پرسشنامه‌ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ و ضریب اطمینان 71 درصد، اعتبارسنجی شده است. در این راستا، سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از: وضعیت روابط میان فرهنگی در استان کرمانشاه، چه تأثیری بر امنیت ملی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در پاسخ این فرضیه ارائه شده است که: روابط میان فرهنگی شکننده در استان کرمانشاه، می‌تواند موجب تهدید امنیت ملی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شود. نتایج و تحلیل آماری داده‌های این تحقیق، حاکی از سطح پایین و شکننده روابط میان فرهنگی به‌عنوان تضعیف کننده ارکان اصلی امنیت ملی یعنی، مشروعیت سیاسی و مبانی ایدئولوژیک، است که این امور می‌توانند، بسترهای تهدید زا را برای امنیت ملی و منطقه‌ای ایران ایجاد کنند. بر این اساس، جهت جلوگیری از این معضلات امنیتی، پیشنهاد‌های و راهکارهای مختلفی نظیر توزیع عادلانه امکانات میان مردم، تضمین حقوق شهروندی، تساهل و مدارا ، تقریب مذاهب و غیره، قابل توجه می‌باشد.