Responsive Image

گروه مطالعاتی ادبیات، زبان­ها، لهجه ­ها و گویش­ های غرب کشور


ناحیه کرمانشاهان، کردستان، ایلام و لرستان دارای ادبیاتی مشترک هستند. این نواحی غربی از سرزمین ایران دارای تنوع ادبی و زبانی فراوانی است. وجود منابع نوشتاری متعدد در این حیطه موضوعی، غنای فرهنگی و اجتماعی غرب کشور را مورد توجه قرار داده است. لذا پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور با هدف پژوهش و نگارش در این حوزه موضوعی این گروه مطالعاتی را در اولویت خود قرار داد. وظیفه این گروه انجام پژوهش عمیق و میدانی در مسائل ادبی و زبانی این ناحیه غرب کشور می‌باشد. مدیر گروه مطالعات ادبیات، زبان­ها، لهجه‌ها و گویش‌های بر عهده جناب آقای دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه است. دکتر رحیمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی می‌باشد.

 
دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
رئیس گروه
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه رازی
پست الکترونیک: erahimi۲۰۰@yahoo.com