Responsive Image

برنامه های علمی و پژوهشی


ااز تاریخ تأسیس این پژوهشکده در مورخه 7/10/1400 بلافاصله فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را آغاز کرد. ابتدا ساختار این پژوهشکده تدوین گشت و سپس برای پیشبرد فعالیت‌ها کارگروه‌های مطالعاتی ایجاد گردید و بر اساس آن و حسب ضرورت اقدامات و فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام گرفت. برخی از این فعالیت‌ها به صورت مستند به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
 1. تدوین برنامه‌های پژوهشی گروه‌های مطالعاتی
در ابتدای تأسیس پژوهشکده کارگروه‌های تخصصی مشخص گردید و به دنبال آن، برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهاد‌ها پژوهشی هر یک از گروه‌های مطالعاتی بر حسب اولویت کشور و استان کرمانشاه تعریف شد.

برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهاد‌های پژوهشی کارگروه مطالعات ادیان،مذاهب و فرق شامل :
 • راه‌اندازی رشته‌های جدید پژوهش محور و بین‌رشته‌ای در حوزه جریان پژوهی ادیان و مذاهب فرق به شرح (جریان پژوهشی ادیان، جریان پژوهشی مذاهب، جریان پژوهشی فرق با آیین‌ها، جریان پژوهی اهل حق، جریان پژوهی تصوف، جریان پژوهی سلفیت
 • تصحیح متون ادیان و مذاهب: (تصحیح ، ترجمه شرح و چاپ آثار عرفانی اقطاب سلسله نقشبندیه)، (تصحیح، ترجمه، شرح و چاپ آثار علمای بزرگ اهل سنت در تبیین مقام شامخ اهل سنت)،
 • هدایت پایان‌نامه‌ها و حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های علوی پژوهشی و مشخصاً پژوهش‌های پیرامون آیین اهل حق
 • نقد . بررسی مبانی فرجان شناسی معاد در باورهای آیین اهل حق
 • امامت و ولایت در آیینه دفاتر کلام آیین اهل حق
 • بررسی مؤلفه‌های هویت ملی در آیین یارسان
 • هدایت پایان‌نامه‌ها  و نقد و بررسی فرق انحرافی شبه معنویت‌ها و عرفان‌های کاذب
 • نقد و بررسی مبانی توحیدی در شبه عرفان کیهانی
 • متون و ادبیات عرفانی
 • نقد و بررسی مبنی هستی‌شناسی در شبه عرفان حلقه کیهانی


برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهاد‌های پژوهشی گروه مطالعات اقوام ایرانی غرب کشور