همایش آموزش عالی در غرب کشور (به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه رازی)

محورهای همایش:

 1. مبانی نظری و فکری آموزش عالی
 • مبانی نظری و فکری اکادمی
 • تحلیل شرایط و امکان ظهور دانشگاه
 • دانشگاه رازی،تحلیل سیاستگذاری ها و برنامه ریزی علمی
 • خاستگاه های دانشگاه رازی و بستر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • دانشگاه رازی، تحلیل و توسعه نظام آموزش عالی در غرب کشور
 • آسیب شناسی و تحلیل توسعه کیفی و کمی آموزش عالی در کشور
 1. دانشگاه رازی، تاریخ و تحولات تاریخی  آموزشی و پژوهشی
 • پیشینه مطالعات آموزش عالی در غرب کشور
 • سیر تحولات تاریخی دانشگاه رازی از تاسیس تا امروز
 • سیاستگذاری علمی در غرب کشور با محوریت دانشگاه رازی
 • دانشگاه رازی روند توسعه آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • دانشگاه رازی و جایگاه آن در نظام علمی کشور
 • دانشگاه رازی و دستاوردهای پژوهشی و فنآوری
 • دانشگاه رازی و افتخارات علمی
 1. تاریخ و تحولات آموزش عالی در غرب کشور
 • دانشگاه رازی ،دانشگاه های غرب کشور و دانشکده های اقماری
 • دانشگاه رازی؛ دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه ایلام و دانشگاه کردستان
 • آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی
 • آموزش عالی و دانشگاه های پیام نور
 • آموزش عالی و حوزه های علمیه ی غرب کشور
 • آموزش عالی و نهادهای آموزش غیر انتفاعی
 1. دانشگاه، جامعه و مسئولیت اجتماعی:
 • دانشگاه به مثابه فضای اجتماعی
 • نقش دانشگاه رازی در توسعه آموزش عالی در غرب کشور
 • اثرگذاری  دانشگاه رازی در توسعه علمی کشور
 • دانشگاه و مهارت اشتغال و کارآفرینی
 • دانشگاه حوزه عمومی و نهادها و سازمان های بیرونی
 1. دانشگاه رازی ، تعاملات جهانی و  امور بین المللی
 • جایگاه دانشگاه رازی در نظام بین المللی
 • دانشگاه رازی، همکاری های بین دانشگاهی در نظام بین الملل
 • چهره ها و برگزیدگان علمی بین المللی دانشگاه رازی
 • دانشمندان پراستناد بین المللی  دانشگاه رازی
 • چهره ها و برگزیدگان ملی و منطقه ای دانشگاه
 1. دانشگاه رازی اعتبارات،منابع مالی،توسعه عمرانی و فضایهای کالبدی:
 • دانشگاه رازی، تحولات ساختاری و توسعه عمرانی
 • دانشگاه رازی فضاهای مطالعاتی،تجهیزات،امکانات
 • تامین منابع مالی، اعتبارات، درآمدها و کمک های مردمی
 • دانشگاه رازی،پردیس ها و دانشکده ها
 • آموزش عالی و حوزه های علمیه ی غرب کشور
 • آموزش عالی و نهادهای آموزش غیرانتفاعی
 1. دانشگاه رازی و تجربیات زیسته جامعه دانشگاهی:
 • خاطرات و روایت تجربه زیسته دانشگاهیان
 • دانشگاه رازی و تجربه زیسته اساتید
 • دانشگاه رازی و تجربیات دانشجویی
 • دانشگاه رازی و تجربیات زیسته کارکنان
 • تجربیات مصور، عکس های دانشگاهی و تصاویر تاریخی
 • دانشگاه رازی،تجربیات فرهنگی،ورزشی و هنری

سایت همایش:

https://hdwc.razi.ac.ir/

دبیرخانه همایش:

آدرس :کرمانشاه، دانشگاه رازی، کتابخانه مرکزی، مرکز مطالعات تاریخی (اسناد،آرشیو وموزه دانشگاه)
مسئول دبیرخانه: خانم ازره
شماره تماس دبیرخانه: 09369263230
ساعت پاسخگویی به تماس ها: 8 الی 17

آخرین اخبار